У Београду је 22.01.2009.год оджана редовна годишња изборна скупштина Удружења стоматолога Србије и донета одлика да се после вишегодишње паузе активира рад Удружења. Оснивачи Удружења стоматолога Србије су све стоматолошке секције и подружнице СЛД-а, као и струковна удружења, која су за ову Скупштину делегирале по пет својих чланова. Састанку је присуствовало више од 90% позваних делегата. Истакнута је потреба да стоматолози у Србији добију своје удружење које би водило рачуна о разноврсним проблемима са којима се доктори стоматологије свакодневно сусрећу.

Циљеви Удружења Стоматолога Србије

Афирмацију и стално унапређење стоматолошке професије,неговање позитивних, светлих традиција Српске и светске стоматологије,организовано подстицање и праћење примене етичких принципа у стоматолошкој пракси.

Zadaci Udruženja obuhvataju :

• континуирано стручно усавршавање чланова и благовремена примена савремених научних и стручних достигнућа у стоматолошкој пракси, као и учешће у организацији научних скупова који би били бодовани у систему KME
• активну сарадњу са FDI, BaSS, као и са одговарајућим стоматолошким удружењима у земљи и иностранству,
• пoдстцање организованог научно истраживачког рада у свим облицима и областима стоматологије,
• активно учешће у разматрању стоматолошке стручне проблематике и унапређење квалитета рада,
• предлагање мера за новелирање законских аката из области стоматолошке здравствене делатности,
• сарадњу са научно истраживачким и образовним институцијама стоматолошке, медицинске и фармацеутске струке у земљи и иностранству,
• објављивљње књига, брошура и пригодних научних и стручних публикација ради афирмисања циљева Удружења и стручног усавршавања свог чланства,
• организовање националног Конгреса стоматолога Србије.
Сарадњу са међународним и одговарајућим националним удружењима који имају исте или сличне циљеве које Удружење остварује као целина. План и програм сарадње предлаже Председништво, а усваја га Скупштина Удружења.